ރާއްޖޭގެ މިހާރުގެ ޙާލަތު ރަނގަޅު ކުރެވޭނީ ދަރިން ހެޔޮގޮތުގައި ތަރުބިއްޔަތު ކުރެވިގެންނެވެ.

އަދުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޙާލާދޭތެރޭ ނަޒަރު ހިންގާލުމުން ފެނިގެންދަނީ ވަރަށްވެސް ބިރުވެތި އެހާމެ ހިތާމަހުރި މަންޒަރެކެވެ. މުޖުތަމަޢުން ފެނިގެންދަނީ ތަފާތު ވައްތަރުތަކުގެ ޖަރީމާތަކާއި ބޮޑެތި ކުށްކުރާތަނެވެ. މީގެތެރޭގައި މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުމާއި، ފޭރުމާއި، ވައްކަންކުރުމާއި، މީހުން މެރުމާ އަދި މިނޫނަސް އެތައް ޖަރީމާތަކެކެވެ. ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެނީ މިކަންކަމުގައި މުޅީންވެސް އުޅެނީ ޒުވާނުންކަމެވެ. މިގޮތަށް ކަންތައް ދިމާވުމުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއްސަބަބަކީ ދަރީން ހެޔޮގޮތުގައި ތަރުބިއްޔަތުނުވެ މުޖުތަމަޢަށް ނުކުތުމެވެ. މިގޮތުން މިކަން ރަނގަޅު ކުރުމަށްޓަކައި މައިންބަފައިން ދަރިން ތަރުބިއްޔަތުކުރުމުގައި އިސްލާމީ ގިއުގަނޑުގެތެރެއިން ޢަމަލުކުރަންޖެހެއެވެ. ދަރިންނަށް ދަސްވާނީ ޅަފަތުގައި ދަސްކޮށްދިން އެއްޗެކެވެ. އަދި މައިންބަފައިންނަކީ ނަމޫނާ ބަޔަކަށް ވުމުގެއިތުރުން ތަރުބިއްޔަތު ދިނުމުގައި އިހުމާލުވާގޮތްތައް ނައްތާލަންޖެހެއެވެ.