ރައިވަރުގެ ދޭހަވާ މާނަ

ދޫ ލިބުމުން ތުޅާ     (ތުޅާދޫ ލިބުމުން)
ދޫވާށިތޯ ފަހެ ކިހާ    (ފަހެ ކިހާދޫ ވާށިތޯ)
ދޫމިލްކު ނުވިޔަސް ހިތާ (ހިތާދޫ މިލްކުނުވިޔަސް)
ދޫނި ދޫވެސް ނެތީމާ   (ދޫނިދޫވެސް ނެތީމާ)
ދޫ ގޮއިގޮޔާ އުޅޭހިރުނު  (ގޮއިދޫ ގޮޔާ ނުރުހިއުޅޭ)
ދޫމަތި މީހުތާހިރުނު    (ދޫމަތި ނުތާހިރު މީހުން) ކަންޒުލް އަދަބު(މުޑަނު ފޮތުގެ ރައިވަރެއް)                                             


ތިމާދެކެ މީހަކު ނުރުހުމުން އެކަމާ ރުޅިއައިސް ހަޑިހުތުރު އެއްޗެހި ގޮވައިހެދުމީ ތިމާ ބޭނުންވާ ކަންތައް ފުރިހަމަ ކުރެވޭނެކަމެއް ނޫނެވެ. އެހެނީ އަޚުލާޤެއް ނެތި އުޅޭ މީހުންނަށް ރަނގަޅު ކަމެއް ވާން ނޯންނާނެތީއެވެ.             

0 ޚިޔާލު :

Post a Comment